Het Kruis de duivel – deel 3 – 29 maart 2018

Bijbelavond Zeewolde Het kruis en de duivel

Schriftlezing: Kolossenzen 2:13-15; Hebreeën 2:14-15

Het kruis maakt radicale scheiding tussen de zonde en de gelovige, tussen de wereld en de gelovige, tussen de wet en de gelovige en tussen de duivel en de gelovige. Het geheim van een vruchtbaar leven voor God is dan ook een dieper indringen in het werk op het kruis. De duivel, ook wel satan genoemd is de overste van deze wereld. De duivel zondigde vanaf het begin en is de grote misleider. Hij is de ontwerper van het systeem dat we wereld noemen zoals we de vorige keer hebben gezien. Een aantal teksten:

Nu is het oordeel van deze wereld; nu zal de overste van deze wereld worden buitengeworpen. Jh12:31

Als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan; in wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. 2Ko4:3-4

En u heeft God opgewekt, toen u dood was in uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid…Ef2:1-2

Onze oude natuur is nog in ons, hoewel we opnieuw zijn geboren en de nieuwe mens hebben aangedaan. Deze oude natuur, het ‘ik-gerichte’ leven van de gelovige is de enige ingang die de duivel heeft in diens leven. Daarom kon de Here Jezus zeggen: ‘De overste van de wereld komt en heeft in Mij helemaal niets’ (Jh14:30). Er was geen zondige natuur in de Heer Jezus zoals die wel in ons is. Satan heeft vele helpers in de vorm van demonen, geestelijke machten die voortdurend bezig zijn de gelovigen af te trekken van een gekruisigde en opgestane Heer door het vlees aan te spreken.

Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Ef6:12

Onze geheime, verborgen zelfgerichtheid geeft deze machten toegang tot onze levens met hun leugens. Maar God staat deze strijd toe opdat we de wonderbare werking van het kruis gaan begrijpen: De oude mens is gekruisigd met Christus en door de doop begraven (Ko2:11). Pas als de innerlijke oorlog tegen het vlees gewonnen is, kan men de geestelijke strijd gaan voeren. Voordat Paulus schrijft over de geestelijke strijd in Ef6, heeft hij eerst uitvoerig geschreven over onze nieuwe positie:

…en heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus, Ef2:6

…opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont, terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent; Ef3:16-17

Het kruis heeft ons een nieuwe positie verschaft: Wij zijn allereerst in Hem gezet daarboven en vervolgens is Hij in ons, hier beneden. Als wij eerst gaan begrijpen dat het kruis onze oude positie als mensen in Adam heeft weggedaan, en ons een totaal nieuwe plek heeft gegeven, dan pas kunnen we de vijand tegemoet treden. Dus:

  1. Eerst moet de gelovige uit en van deze wereld zijn verlost door actief te gaan leven waardig de roeping (Ef4:1). Hij is niet meer van beneden, maar van boven.
  2. Vervolgens moet de gelovige van zijn ik-gerichtheid zijn verlost doordat Christus woning gaat maken in zijn harten en Hij zijn leven wordt. Met Christus ben ik gekruisigd, en ik leef niet meer, maar christus leeft in mij…Gl2:20

Als wij voor de wereld of voor onszelf leven, zullen we altijd de nederlaag lijden. De duivel is de grote misleider, maar de mens is zelf schuldig aan de zonde. Daarom moet het ‘ik’-gerichte vlees aan het kruis voordat satan kan worden vertrapt onder onze voeten. Als Christus in ons leeft heeft de overste van de wereld niets in ons. De goddelijke volgorde is:

Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten. Jk4:7

Eerst gehoorzaam aan God en het kruis, dan de duivel weerstaan, vast in het geloof (1Pt5:8). God heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk, op het kruis, over hen getriomfeerd (Ko2:15). De duivel had de macht over de dood (Hb2:14), en de macht over de mens via de wet, maar God heeft de gelovige via het kruis uit de wereld genomen, onder de wet vandaan en vanuit de macht van de dood. Hij plaatste de gelovige in Christus, in vrijheid en in het leven en zo triomfeerde God over de duivel op het kruis. Hij heeft de werken van de duivel verbroken (1Jh3:8). 

Daarbij komt dat God, op grond van de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, Hem heeft verhoogd en Hem de plaats heeft gegeven boven alle plaatsen. De duivel is ontwapend en heeft geen voet meer om op te staan. Gods Zoon heeft alle macht ontvangen. 

De HERE God staat satan ondanks deze feiten toe om rond te gaan als een brullende leeuw, maar dit ons ten goede. We zien dit in 1 Petrus 1:

Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. 1Pt1:6-7

God verzoekt niet tot het kwade, satan wel (zie Jk1:13). We zijn in een voortdurende strijd, maar hoe weinigen beseffen dit! 

Niemand die als soldaat dient, wikkelt zich in de zorgen van het leven, opdat hij hem behaagt die hem in dienst genomen heeft. 2Tm2:4

We zijn als gemeente in slaap gesukkeld en worden beziggehouden met zelfgenoegzaamheid omdat God zoveel van ons houdt. Lijden en strijd word gemeden.

En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe. Op12:11