Het Kruis en de wereld – deel 2 – 15 februari 2018

Bijbelstudie Zeewolde ‘Het kruis’ avond 2: Het kruis en de wereld

Schriftlezing: Romeinen 12:1-2; Galaten 1:4, 5:24, 6:14; Kolossenzen 2:20-23

De vorige avond hebben we gezien dat op het kruis de zonde is weggedaan voor Gods aangezicht en hoe dat effect heeft op onze eigen zondige natuur. Deze keer zullen we kijken welke effect het kruis in onze levens zou moeten hebben op onze houding tegenover de wereld. Voordat we dat gaan doen, eerst antwoord op de vraag wat de wereld nu precies is. Het is het georganiseerde systeem dat mensen hebben opgebouwd, onder de invloed van de satan (die de overste van de wereld wordt genoemd, Jh12:31 en de god van deze wereld, 2Ko4:4) om iedere gedachte aan God uit te bannen. 

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Rm12:2

En u heeft God opgewekt, toen u dood was in uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid, Ef1:1-2

Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 1Jh2:15

De haat van de wereld

Dat dit systeem (of geest van deze wereld, 1Ko2:12) is opgezet om God uit te bannen, bleek ten diepste toen de wereld Christus naar het kruis verwees. De wereld haat Hem en ook de Vader (Jh15:18,23). De oversten, leiders van deze wereld hebben Hem gekruisigd zegt 1Ko2:8. Tot deze wereld behoorde ook het Jodendom (zie ‘hun wet’ in Jh15:25 in vergelijking met 15:18). Het kruis is dus een volmaakte weergave van de haat van deze wereld tegenover Christus, de Geliefde van de Vader. Hoe de wereld denkt over Christus is bewezen op het kruis. 

Zij dan riepen: Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Jh19:15

Wees niet naïef, dit is nog steeds de gedachte van deze wereld met haar entertainment, sport, politiek, cultuur etc. Wij worden dan ook opgeroepen de wereld niet lief te hebben. Voor jongeren is dit meer op het gebeid van drank, uitgaan, seks en voor ouderen meer op het gebeid van sport, politiek, bezit etc. 

Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 1Jh2:16-17

Johannes beschrijft de drie wortels van wereldse gezindheid:

  1. De begeerte van het vlees
  2. De begeerte van de ogen
  3. De hoogmoed van het leven

De mens zonder God zoekt via deze drie vormen van lust zijn eigen begeerten te bevredigen. De christen is echter voor deze dingen gekruisigd:

Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Gl6:14

Iedere keer als wij een passie in ons hart hebben voor één van de zaken in deze wereld, ‘komen we van het kruis af’ om onze positie met Hem te verloochenen. 

Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd. Gl5:24

De wereld in de gemeente

Maar hoe subtiel weet de wereld ingang te vinden in de gemeente van God, zodat het hele huis (zie Lv14:32-53). Hoe bang zijn we voor de afkeuring van de wereld en hoe gevoelig voor haar complimenten. Hoeveel tijd zijn we bezig met onze hobby’s i.p.v. het uitkopen van de tijd. We noemen het ontspanning, maar hoeveel van de wereld is er ingeslopen? De tijd die we besteden aan het luisteren naar het nieuws van de wereld terwijl we amper het goede nieuws meer uitdragen. Hoeveel we worden gedreven door publieke opinie, misschien wel religieuze overtuigingen, i.p.v. Schriftuurlijke principes. Hoe we het verafschuwen om ongewoon te worden gevonden. Totdat we onszelf onderhanden nemen op deze gebieden, moeten we ons niet verwonderen over zoveel verkeerde leer, moderne invloeden, zwakke gemeentelijke tucht (als die er al is). De wortel van ons falen is wereldgelijkvormigheid. 

…die Zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat Hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van onze God en Vader, Gl1:4

Hoe wonderbaar onze positie! We zijn uit deze wereld getrokken en in een nieuwe wereld gezet, in Christus! Wij leven niet meer in deze wereld. We zijn gestorven en dood erin. 

De godsdienstige wereld 

Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen: raak niet en smaak niet en roer niet aan? Ko2:20-21

Alles wat de mens bedenkt qua filosofie (eigen gedachten over God en het leven) maar ook wat betreft godsdienst behoort tot de elementen van de wereld. Het zijn de dingen van beneden, van de aarde (zie Ko3:2). De mens in Christus is echter gestorven met Hem aan deze dingen van beneden. Hij leeft niet meer in deze wereld wat God betreft, want Hij is niet meer van deze wereld. Hij is nu verbonden met Christus in de hemelse gewesten.

Ik heb hun uw woord gegeven; en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. Ik vraag niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Jh17:14-16

Als een mens sterft, laat hij alles achter wat betreft de dingen van de aarde. Zo is het ook met de gelovige. Hij is geestelijk gestorven en laat dus wat betreft zijn positie, alles achter wat betreft de dingen van deze wereld en dus ook wat betreft de religieuze zaken die mensen hebben opgericht!

Het typische van de ‘elementen van de wereld’ is altijd: ‘niet’. Men mag iets niet eten, niet smaken of niet aanraken. Maar als de gelovige is gestorven met Christus, is hij dood ten opzichte van dit soort taal en gedachten. Paulus refereert hier niet specifiek aan het Oude Testament, maar aan het algemene systeem van menselijke beperkingen in religieuze zaken.  Dit oude religieuze systeem dat was bedoeld voor de mens in het vlees, op deze aarde, heeft compleet afgedaan voor de mens in Christus. Hij is immers dood wat betreft deze dingen. Het is een contrast met zijn positie en met zijn doop. Maar zodra een christen zich ook maar een beetje gaat mengen in deze zaken, verliest hij zijn zicht op het gestorven zijn met Christus en het zicht op de ernst van het oordeel over deze wereld en de mens zoals die uit Adam is. Het enige middel dat de wereld heeft om religieus te zijn, is een vorm van wet. Hiermee ontkennen ze het gestorven zijn met Christus en dus de totale verdorvenheid van de mens.

Getuigen in de wereld

Christus heeft ons uit deze wereld getrokken om ons diezelfde wereld in te zenden.

Zoals U Mij in de wereld hebt gezonden, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. Jh17:18

Dit heeft tot gevolg dat de wereld ons zal haten. Onderschat nooit de haat van de wereld tegenover de waarheid! Maar zodra we ons gaan gedragen zoals de wereld zal ze ons tolereren, en zal de haat niet worden getoond. De Heer zei tegen zijn godsdienstige broers:

De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Jh7:7

Zodra wij Christus gaan vertonen in onze afstand naar de wereld toe, zal de haat ook toenemen. Door onze houding getuigen we namelijk dat de werken van de wereld boos zijn. Wij doen niet mee met wat zij doen dus veroordelen wij het. Als wij ons volkomen identificeren met Christus zal onze enige plek volgens de wereld ook het kruis zijn. Nooit had de gemeente zoveel invloed op de wereld dan toen zij er niets mee overeen had. Hoe meer wij afleggen wat van de wereld is en ons vullen met Christus in de heerlijkheid, hoe meer we gaan lijken op Hem. 

Als u van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Jh15:19