Studieavond – ´Christus: De Zoon des mensen´

Bijbelstudie Zeewolde Christus de Zoon des mensen

Schriftlezing: Psalm 8:4-7; Daniël 7:13-14; Johannes 13:31-32

Het is belangrijk voor ons geloofsleven om de verschillende heerlijkheden van de Heer Jezus te leren kennen. Hoe meer wij Hem kennen, hoe meer effect dit zal hebben op ons persoonlijke leven. Zijn heerlijkheden kennen leidt tot een grotere liefde tot Hem en de liefde tot Hem bepaalt onze keuzes. Vanavond staat Christus als de zoon des mensen centraal. In het Hebreeuws is dit: ‘Ben Adam’, een term die we voor het eerst tegenkomen in Psalm 8:5

…wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

Bij oppervlakkige lezing lijkt het om Adam te gaan, of over de mens in het algemeen. Volgens Hb2:8 gaat het in deze Psalm echter over Christus: ‘Want door Hem alles te onderwerpen heeft Hij niets overgelaten dat Hem niet onderworpen zou zijn’. Het was in het hart van God dat Hij aan Hem, Christus als de zoon des mensen, alles zou zijn onderworpen. Hij, de volmaakte mens krijgt van God alle macht. In Dn7:13-14 lezen we over Christus aan Wie alles onderworpen wordt op aarde:

Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Vs14

Hier zien we de heerlijkheid van Christus als Koning gesteld boven alle macht en kracht op de aarde, gegeven door de ‘oude van dagen’ welke God voorstelt. Maar Hij is te groot om alleen te heersen over de aarde:

…dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder een hoofd samen te brengen in Christus; Ef1:10

Christus zal als de Zoon des mensen over alles gesteld worden zowel op aarde alsook in de hemelen. Dit laatste zal Hij doen via de gemeente, een openbaring die we alleen in het Nieuwe Testament vinden. Deze hoogste plaats als hoofd over alles heeft Hij ontvangen op grond van zijn werk op het kruis. Hierover spreekt Hij in Jh12:23 en 13:31-32

Toen hij dan naar buiten was gegaan, zei Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook in Zichzelf verheerlijken en Hij zal Hem terstond verheerlijken.

We vinden hier:

1. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt

2. God is in Hem verheerlijkt

3. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook in Zichzelf verheerlijken

4. Hij zal Hem terstond verheerlijken

  1. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt

De Zoon van God is verheerlijkt door de macht over de dood. De Zoon des mensen is verheerlijkt door zijn gehoorzaamheid tot de dood. Het kruis toont volmaakt zijn innerlijke voortreffelijkheden die ten volle openbaar werden in zijn overgave in de dood, zie Fp2:8. Hij verheerlijkte de Vader door het werk te voleindigen dat Hij had ontvangen (Jh17:4). Wat een volmaakte schoonheid van zijn karakter zien we hier in overgave aan God.  

  1. En God is in hem verheerlijkt

God is in een mens verheerlijkt. Op het kruis bracht Hij God heerlijkheid van de verlossing door tegemoet te komen aan alle heilige eisen van Gods natuur. God is in Hem verheerlijkt doordat zijn dood de ultieme gehoorzaamheid aan Hem bleek te zijn (zie Jh12:49). De mens uit Adam onteerde God en stierf door de zonde, de Zoon verheerlijkte God door zijn gehoorzaamheid en gaf zijn leven vrijwillig over in de dood. Het kruis toont de hoogst mogelijke verheerlijking van God. 

  1. God zal Hem meteen verheerlijken

Gods antwoord op het kruiswerk is de opstanding. U hebt Mij geantwoord…Ps22:22

De heerlijkheid van deze Persoon kon een rechtvaardig God niet in de dood houden. Hij heeft Hem meteen verheerlijkt door Hem uit de doden op te wekken (zie Hd4:30; 10:40; 13:30). De opwekking uit de dood van de Zoon des mensen is het bewijs dat Deze God in Zichzelf heeft verheerlijkt in zijn leven, maar ook in zijn dood op het kruis. 

  1. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook in Zichzelf verheerlijken. 

Op grond van de gehoorzaamheid van de Zoon, verheerlijkt God Hem als volmaakte mens bij Zichzelf in de hemel, op de hoogste plaats, met eer en heerlijkheid gekroond. Maar Hij is ook verheerlijkt ‘in Zichzelf’ wat betekent dat deze Zoon des mensen een goddelijk persoon is, want alleen God kan worden verheerlijkt in zichzelf. Er is een mens in de hemel, die tegelijk  de eeuwige Zoon is, die door God alle eer en heerlijkheid heeft ontvangen. Hij heeft als mens van God ook het oordeel over alle mensen en geschapen wezens ontvangen. 

…en hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is. Jh5:27

Daarom zien wij ook dat, als het over zijn wederkomst gaat in oordeel, het altijd gaat over de komst van de Zoon des mensen. 

En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Mt24:30

Als Hij zal verschijnen zal Hij dit doen in de heerlijkheid van zijn Vader en van de heilige engelen (Lk9:26). Aan Hem zullen alle mensen rekenschap moeten afleggen, want Hij is aller Heer (Hd10:36). Hoe heerlijk om te weten dat Hij als Zoon des mensen is verbonden met de gemeente die zijn lichaam is. De gelovigen zullen op hun beurt zijn heerlijkheid weerspiegelen tot in alle eeuwigheden zodat de heerlijkheid van de Zoon des mensen in de hemel en op de aarde, overal voor altijd gezien zal worden. Als de Zoon des mensen is Hij ons voorbeeld, als de Zoon van God ons leven, zoals we de volgende keer zullen zien.