Nieuwsbrief week 17

Mededelingenblad CGZ

Open graf

21 april 2019

Christengemeente

Zeewolde

Mattheüs 28:6
Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

Leiding van dienst
Gerrit

Spreker
21 april – 1e Paasdag
Cor Wajer

28 april
Willem Rietberg

Bijlage:
Overdenking Pasen
Kindervideo

Musical Jona

 

 

 

 

Zondag 1e Paasdag kinderdiensten
De onderbouw gaat naar hun eigen dienst.
De bovenbouw gaat naar hun eigen dienst.

Bidstond
Dinsdag 23 april Arthur en Coby, aanvang 19.30 uur.

Bijbelstudie
Donderdag 25 april: Bijbelstudie met Dirk Jan Jansen in het Kruispunt, Gedempte Gracht 1 over geestelijke strijd in het boek Jozua. Thema 4: Jericho.

Vacatures
Uitbreiding van de raad hier zijn Cor en Theo mee bezig.

Opbrengst lopen voor water € 3135,00

 

Overdenking Pasen
Vooraf gaand aan dit gebeuren is de Here Jezus verraden door Judas (Iskariot) en als we deze persoon nader bekijken was hij kennelijk voorbestemd om de Here te verraden want hij was niet uit de zelfde omgeving als de andere discipelen; Er staat namelijk geschreven gij Galilese mannen (Hand. 1:11) en Judas was de enige die uit Judea kwam.

De zeven kruiswoorden
1. Het eerste kruiswoord
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
Lukas 23:3d.

2. Het tweede Kruiswoord
Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie uw moeder. Johannes 19:27.

3. Het derde Kruiswoord
En Jezus zeide tot hem; Voorwaar zeg Ik u, heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
Lukas 23:43.

4. Het vierde Kruiswoord
En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani?
Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 
Matthéüs 27:46.

5. Het vijfde Kruiswoord
Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden,
zeide: Mij dorst.
Johannes 19:28.

6. Het zesde Kruiswoord
Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht,
en het hoofd
buigende, gaf den geest.  Johannes 19:30.

7. Het zevende Kruiswoord
En Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in Uwe handen beveel Ik Mijn geest.
En als Hij dit gezegd had, gaf Hij den geest.
 Lukas 23:46.

MAAR PASEN LEERT ONS DAT HIJ IS OPGESTAAN !
AMEN.
DE HERE IS WAARLIJK OPGESTAAN, HALLELUJA !

Voor de kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=5Qh-pUivc1w

 

Musical Jona
De musicalgroep van Open Haven gaat weer aan de slag. Tussen eind september a.s. en medio april 2020 staat de musical Jona in de planning. Jona is een musical geschreven door Johan Klein Nibbelink, met vlotte muziek, blues/gospel/jazz/poppy en mooie teksten met veel humor.
Koorzangers, solisten, een muzikaal leider en muzikanten, meld je aan. Ook heel belangrijk: wie wil zich sterk maken voor voldoende financiën?
Heb je belangstelling, meld je dan z.s.m. zodat we verdere plannen kunnen maken. De planning is eind september te starten met de wekelijkse repetities (op woe-/do-/vrijdagavond) en de uitvoeringen in april. Kijk ook op www.openhaven.nl kies Berichten. Je leest daar ook de aanbeveling van John Jager die een hoofdrol speelde in de vorige musical (2016).
Stuur je aanmelding naar musicalopenhaven@outlook.com (Wies Phaff). De werkgroep bestaat uit Rianne Hof, Inge Joldersma, Wies Phaff en Rob de Vries. Medio april willen we de knoop doorhakken: kunnen we doorgaan met de voorbereiding? Daarom, reageer snel!
Uitgebreide info op www.openhaven.nl  kies: Berichten